Foods to Relieve Anxiety

FOODS: (Non GMO – Organic )

 • xblack fungus

 • hops

 • button mushrooms

 • oat straw

 • fresh peas

 • wheat (with licorice root)

 • Animal Products:  chicken egg, duck, pork heart

 

HERBS:

 • bai he

 • bai shao

 • bai zi ren (Biota orientalis, seed)

 • dang gui (Angelica sinensis, root)

 • fu ling (Poria cocos)

 • gan cao (Glycyrrhiza uralensis, licorice root)

 • he huan hua (Albizzia julilbrissin, flower)

 • he shou wu (Polygonum multiflorum, root)

 • houg zao

 • long yan rou

 • melissa lemon balm

 • passion flower

 • ren shen (Panax ginseng, ginseng root)

 • shan zha (Crataegus spp., fruit)

 • sheng di

 • shi chang pu

 • suan zao ren

 • valerian

 • wu wei zi (Schisandra chinensis, fruit)

 • ye jiao teng

 • yuan zhi

 • zhi mu (Anemarrhena asphodeloidis, root