Foods to treat Edema

FOODS: (Non GMO – Organic )

 

 • adzuki beans

 • barley

 • celery

 • corn silk

 • cucumber

 • ginger

 • lettuce

 • mung beans

 • watercress

 • green soy beans

 • red soy beans

 • kidney beans

 • ginger peel

 • green onion or scallion

 • taro

 • fresh watercress

 • wakame

 • Animal Products: anchovy, carp, duck (kidney deficient edema), frog, lean beef, perch.

 

 

HERBS:

 

 • gui zhi (Cinnamomum cassia)

 • fu ling (Poria cocos)

 • yi ren

 • lu gen

 • bai zhu (Atracytylodes macrocephala)

 • cang zhu

 • dang gui (Angelica sinensis, root)

 • mu tong

 • niu xi

 • zhu ling

 • ze xie

 • fang ji

 • tong cao

 • ren shen (Panax ginseng)